Aanmeldingsprocedure

Per ondersteuningsvraag vul je één formulier in. Aanmeldingen kunnen verder doorheen het hele schooljaar ingediend worden.
Belangrijk is om de juiste partners te betrekken bij je aanmelding: CLB, ouders en betrokken leekrachten.

Hier vind je een het aanmeldingsformulier.

Er zijn een aantal documenten noodzakelijk om toegang te krijgen tot ondersteuning:

  • Verslag
  • Gemotiveerd verslag
  • HGD-traject voor leerlingen met een gedrags- of emotionele problematiek (tot januari 2019 voor de DOORLOPENDE leerlingen van vorig schooljaar)

Het gemotiveerd verslag of verslag wordt opgemaakt door het CLB wanneer in de adviesfase van het HGD-traject blijkt dat er ondersteuningsnoden zijn die de brede basiszorg en verhoogde zorg overstijgen. Dit (gemotiveerd) verslag dient doorgemaild te worden naar de regiocoaches of doelgroepcoaches.

Voor de opstart van ondersteuningsvragen gebruiken we instapmomenten. We kiezen voor instapmomenten omdat dit ons de kans biedt samen met de scholen het gegenereerde urenpakket flexibel te bekijken op (minimum ) 3 momenten in het schooljaar.


De instapmomenten zijn:

  • Begin oktober (opstart van de vragen die aangemeld werden tot eind september)
  • Begin februari (opstart van de vragen die aangemeld werden tot eind januari)
  • Begin april (opstart van de vragen die aangemeld werden tot eind maart)

In onderstaande bijlage kan je de informatie vinden voor de verschillende aanmeldingen.
We kiezen ervoor om lopende ondersteuningstrajecten ofwel af te ronden dit schooljaar ofwel te overbruggen naar september en indien nodig, in september opnieuw een ondersteuningsvraag in te dienen.

Indien je hier vragen over hebt, contacteer zeker de desbetreffende regiocoach of doelgroepcoach !

Aanmeldingsprocedure