Evolutie

Het M-decreet zorgt voor een evolutie in ondersteuning.

Het M-decreet luidde het traject naar een meer inclusief onderwijs in. Dit decreet vindt zijn oorsprong in het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dat verdrag stelt dat mensen met een beperking recht hebben op een volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan onderwijs.

Sinds 2017 kent men in het onderwijs de overstap van GON, ION, pré-waarborg en waarborg naar de uitbouw van ondersteuningsnetwerken.

Een OndersteuningsNetWerk Centrum stelt de behoeften van de leerling én de leerkracht centraal: Wat heeft de leerling nodig om tot leren te komen? Wat heeft de leraar nodig om goed onderwijs te bieden aan deze leerling?

Hoe de ondersteuning eruitziet wordt in samenspraak bepaald, zowel inhoudelijk als praktisch. wordt beoogd, de middelen die voorzien worden voor leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden, meer flexibel in te zetten.

*Leerlingen die in het schooljaar 2016-2017 GON-begeleiding kregen en dit jaar nog nood én recht hebben, kunnen beroep doen op continuering van deze begeleiding voor het schooljaar 2017-2018. Hiervoor neemt de school best contact op met de school buitengewoon onderwijs die de begeleiding deed.

Evolutie