Handelingsplanning

Het adequaat afstemmen van het ondersteuningsaanbod op de mogelijkheden van de leerling gebeurt via het cyclisch proces van handelingsplanning. Handelingsplanning is het cyclisch proces van het orthopedagogisch handelen met als doel onderwijs op maat van elke leerling te bieden. Het product van het proces van handelingsplanning is de schriftelijke neerslag: het handelingsplan. Binnen onderwijs is handelingsplanning een verplicht proces.

Beginsituatie

Het doel van deze fase is een grondige verkenning van de kenmerken en achtergrondgegevens van iedere ondersteuningscontext (leerling, leerkracht, team, klas, school...).

Doelenfase

In deze fase worden de doelen geformuleerd waaraan gewerkt moet worden op korte en lange termijn. Er wordt een weloverwogen keuze gemaakt over de doelen, gebaseerd op de beginsituatie van de ondersteuningscontext.

Voorbereidingsfase

Nadat de doelen werden opgesteld, kan nagedacht worden over de strategie. In een plan worden volgende zaken beschreven:

- Wat willen we bereiken?

- Hoe gaan we daaraan werken?

- Op welke termijn zullen we dat proberen realiseren?

In dit plan moet ook weer rekening gehouden worden met de beginsituatie en de doelenkeuze. Het bespreken van de voorbereidingsfase gebeurt op een klassenraad of tijdens een vergadering.

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase wordt het opgestelde plan zo goed mogelijk uitgevoerd. Iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt en kan aan de slag. Onderlinge samenwerking en overleg is zeer belangrijk tijdens deze fase. Er moet steeds teruggeblikt worden naar de beginsituatie, de vooropgestelde doelen en de gemaakte afspraken.

Evaluatiefase

Het evalueren van het handelingsplan bestaat uit het permanent bewaken van het proces dat plaatsgrijpt terwijl de verschillende fasen van handelingsplanning doorlopen worden.

Bron: http://eindtermen.vlaanderen.be/buitengewoon-onderwijs/handelingsplan/we...

Handelingsplanning