Visie op Gedrags- en Emotionele Moeilijkheden en Stoornissen

29/11/2019 - 11:15

Visie GEMS

Gedrags- en emotionele moeilijkheden en stoornissen (GEMS) dagen ons uit om vanuit noden te denken in mogelijkheden en kansen. Oplossingsgericht werken en groeidenken helpen ons om onze blik te richten op het gewenste toekomstperspectief en het realistisch proces hiernaartoe.

Respect en professionele verbinding zijn cruciaal als basishouding. Een transparante en constructieve communicatie draagt hiertoe bij. We geven op een authentieke manier ruimte en erkenning aan de beleving van de betrokkenen en gaan hier zorgzaam mee om. Bijkomend richten we onze blik op de feitelijke situatie. Als ondersteuningsnetwerk zoeken we mogelijkheden om te kijken achter het gedrag. Daar vinden we de noden die gecommuniceerd worden via gedrag, zowel internaliserend als externaliserend. We nemen hierbij een sensibiliserende en inspirerende houding aan ten aanzien van de verschillende betrokkenen. De kenmerken en noden verbonden aan een diagnose kunnen richting geven bij het zoeken naar de juiste maatregelen binnen de schoolcontext. Bij de nood aan psychische ondersteuning zoeken we mee naar welke partner mandaat heeft om een therapeutisch traject op te starten.

Als ONW gaan we samen met zij die eigenaarschap hebben over de ondersteuningsvraag op zoek naar duurzame maatregelen gericht op inclusie en waarbij het kind centraal staat. Deze maatregelen liggen binnen de invloedssfeer én komen tegemoet aan de noden van leerling, leerkracht en school. We bekijken vanuit een flexibel standpunt en met het oog op transfer wanneer op welk niveau (leerling, leerkracht, team) gewerkt moet worden om de doelstellingen te bereiken. De preventiepiramide is hiervoor een kader om tot een verankerd beleid te komen met een juiste balans tussen welzijnsgerichte en probleemgerichte maatregelen. We nemen hierbij een coachende houding aan en streven naar een samenverhaal met een duidelijke gedeelde verantwoordelijkheid in functie van duurzaamheid en een zo groot mogelijke slaagkans. Dit alles binnen de mogelijkheden van het wettelijk kader.

Als ONW hechten we ook belang aan partners binnen het (steun)netwerk van de leerling. Onze intern opgestelde sociale kaart geeft een beeld van welke externe partners een toegevoegde waarde kunnen zijn. We bewaken hierin onze neutrale positie.

We zetten binnen onze eigen werking in op partnerschap en professionaliseren.

Samen vliegen we hoger is onze kracht.