Veelgestelde vragen

Alle informatie over het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs vind je in de omzendbrief. Hieronder volgen enkele items die vaak nog onderwerp van verwarring zijn.

Wat is een gemotiveerd verslag (GV) M-decreet?

Wanneer?

 • Bij nood aan verdere ondersteuning in het gewoon onderwijs voor een leerling met SOB (specifieke onderwijsbehoeften) die het gemeenschappelijk curriculum volgt (dus nadat de school heel wat acties heeft ondernomen op fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm).
 • Als de aanpassingen die nodig zijn (naast de compenserende en dispenserende maatregelen) door de school gewoon onderwijs realiseerbaar zijn.

Door wie?

Een gemotiveerd verslag wordt opgemaakt door het CLB en kadert steeds in een handelingsgericht diagnostisch (HGD) traject.

Een gemotiveerd verslag moet ondertekend worden door de directeur van het CLB van de school voor gewoon onderwijs en de ouders. Daarmee bevestigen ze hun engagement. Als de ouders niet ondertekenen, kan ondersteuning niet leerlinggericht ingezet worden. De ondersteuning kan wel ingezet worden in functie van de school, de leraar of het lerarenteam.

Waar bewaren?

Het gemotiveerd verslag dient bewaard te worden in het leerlingendossier van de school waar de leerling is ingeschreven. Bij vertrek uit de school wordt het origineel gemotiveerd verslag terugbezorgd aan ouders (zij zijn de eigenaar) en is de school verplicht een kopie te bezorgen aan de nieuwe school. Ouders dragen de verantwoordelijkheid om het origineel gemotiveerd verslag aan de nieuwe school te bezorgen.

Inhoud:

 • beeld over functioneren van de leerling binnen zijn/haar context
 • onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling
 • ondersteuningsbehoeften van de leerling
 • ondersteuningsbehoeften van de ouders
 • ondersteuningsbehoeften van het schoolteam
 • aard van de ondersteuning vanuit het geïntegreerd onderwijs
 • ondersteuning van eventueel onderwijsexterne diensten
 • aard van de integratie,
 • beschrijving van het doorlopen zorgcontinuüm (fase 0 en 1), met de genomen maatregelen (tenzij niet relevant voor leerling)
 • opsomming en afweging van de noodzakelijke (minstens) compenserende en dispenserende maatregelen opdat de leerling een gemeenschappelijk curriculum zou kunnen volgen
 • vermelding type

Opgelet:

De leerling moet nog steeds voldoen aan de criteria van een specifiek type. Bij vragen contacteer hiervoor jouw CLB-medewerker.
De voorwaarde van een diagnose om toegang te krijgen tot ondersteuning op basis van een gemotiveerd verslag, is verlaten voor alle types. CLB’s blijven op het gemotiveerd verslag wel een type aanduiden. Dit staat niet meer voor het feit dat de leerling een diagnose heeft, maar wel dat er voor de ondersteuning van een leerling behoefte is aan specifieke deskundigheid uit één of meer types van buitengewoon onderwijs zoals omschreven in het M-decreet. Die specifieke deskundigheid die nodig is, moet in het gemotiveerd verslag omschreven worden. Een wijziging van type slaat niet meer op een wijziging van diagnose, maar een wijziging van deskundigheid die nodig is uit dat andere type.

Wat is een verslag (V) M-decreet?

Wanneer?

 • Als de aanpassingen die nodig zijn om het gemeenschappelijk curriculum te volgen binnen het gewoon onderwijs onvoldoende of onredelijk zijn en de leerling met specifieke onderwijsbehoeften (SOB) in het gewoon onderwijs een individueel aangepast curriculum (IAC) zal volgen.
 • M.a.w. bij nood aan verdere ondersteuning in het gewoon onderwijs voor een leerling met SOB (specifieke onderwijsbehoeften) die NIET het gemeenschappelijk curriculum volgt.
 • Steeds als besluit na uitbreiding van de zorg (fase 2 van het zorgcontinuüm) in het gewoon onderwijs.
 • Verslag M-decreet = IAC = Attest + Verantwoordingsprotocol

Door wie?

Een verslag M-decreet wordt opgemaakt door het CLB en kadert steeds in een handelingsgericht diagnostisch (HGD) traject binnen de fase van uitbreiding van zorg (zorgcontinuüm) in het gewoon onderwijs.

Wanneer de school ondersteuning wenst moet het verslag ondertekend zijn door de directeur van het CLB van de school voor gewoon onderwijs en de ouders. Daarmee bevestigen ze hun engagement.

Waar bewaren?

Het verslag dient bewaard te worden in het leerlingendossier van de school waar de leerling is ingeschreven. Bij vertrek uit de school wordt het origineel verslag terugbezorgd aan ouders (zij zijn de eigenaars) en is de school verplicht een kopie te bezorgen aan de nieuwe school. Ouders dragen de verantwoordelijkheid om het origineel verslag aan de nieuwe school te bezorgen. Indien het verslag werd opgeheven door het CLB dienen alle kopieën vernietigd te worden.

Inhoud:

 • beeld over functioneren van de leerling binnen zijn/haar context
 • onderwijsloopbaanperspectief van de leerling
 • onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling
 • ondersteuningsbehoeften van de ouders
 • ondersteuningsbehoeften van het schoolteam
 • beschrijving van het doorlopen zorgcontinuüm (fase 0, 1 en 2), met de genomen maatregelen (tenzij niet relevant voor leerling)
 • motivering dat de nodige aanpassingen onvoldoende of onredelijk zijn om het gemeenschappelijk curriculum binnen het gewoon onderwijs te volgen.
 • Verwijzing naar meest geschikte Type, onderwijsniveau + (ingeval BuSO) meest geschikte opleidingsvorm (OV)

Opgelet:

 • De leerling moet voldoen aan de criteria van een specifiek type buitengewoon onderwijs (bij de types 3, 6, 7, 9 is een diagnose nodig).
 • Het verslag M-decreet toont aan dat de leerling recht heeft op buitengewoon onderwijs maar staat los van het feit of de leerling daadwerkelijk naar het buitengewoon of het gewoon onderwijs gaat.

Wat betekent inschrijven onder ontbindende voorwaarden (IOV)?

IOV = de leerling wordt ingeschreven en nadien wordt de afweging gemaakt in verband met de redelijkheid van de nodige aanpassingen binnen het gewoon onderwijs. De termijn waarbinnen de afweging wordt gemaakt dient redelijk te zijn, officieus denkt men aan een periode van 4 à 6 weken/30 kalenderdagen. Vanaf de effectieve inschrijving en de beschikbaarheid van het verslag tot het overleg om te beslissen of de aanpassingen al dan niet proportioneel zijn.

Leerling zonder verslag.

De leerling moet ingeschreven worden.

Leerling met gemotiveerd verslag.

De leerling moet ingeschreven worden.

Leerling met verslag.

Inschrijvingsrecht onder ontbindende voorwaarden.

Leerling die tijdens de schoolloopbaan in gewoon onderwijs een wijzigende nood aan aanpassingen + een verslag krijgt.

De school beslist op basis van overleg (KR, ouders, CLB) over aanpassingen om ofwel de leerling ingeschreven te laten en studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum ofwel om de inschrijving van de leerling te ontbinden. De ontbinding krijgt pas het daaropvolgende schooljaar zijn uitwerking. Ingeval van ontbinding krijgen de ouders een mededeling (+ motivatie) van niet-gerealiseerde inschrijving. De leerling kan ingeschreven worden in het buitengewoon onderwijs of in een andere school in het gewoon onderwijs. Onmiddellijk of het daaropvolgend schooljaar.

Leerling die van BuO naar een IAC in het gewoon onderwijs overstapt (hier is ook een nieuw verslag nodig met een overzicht van de onderwijsbehoeften).

Inschrijvingsrecht onder ontbindende voorwaarden.