Waarom bestaan we?

De hele uitrol van ons netwerk is gebaseerd op een wettelijk kader. Alle informatie over het ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en in het hoger onderwijs vind je in de omzendbrief.

Inclusief onderwijs als eerste optie

In 2009 ondertekenden alle Belgische overheden het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en moeten dat nu uitvoeren. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een handicap – 10% van de bevolking – ook recht hebben op een goed leven en op een volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs. Sinds 1 september 2015 heeft elk kind het recht zich in te schrijven in een gewone school, mits redelijke aanpassingen. Dat is het gevolg van het M-decreet van 21 maart 2014. De ‘M’ staat voor de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Inclusief onderwijs is nu de eerste optie. Het doel is meer leerlingen in het gewoon onderwijs school te laten lopen en dus minder leerlingen naar scholen voor buitengewoon onderwijs te verwijzen. Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heeft het recht om in te schrijven in een gewone school. Alleen met een verslag mag een leerling een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen binnen het gewoon onderwijs of naar het buitengewoon onderwijs gaan. Meer info over een gemotiveerd verslag en een verslag M-decreet vind je bij veelgestelde vragen.

Sinds het schooljaar 2017-2018 is er een nieuw ondersteuningsmodel voor scholen (en centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs) om met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften om te gaan. Samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken komen in de plaats van het geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). Er is dus een groot verschil met vroeger.

“Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel om, door middel van expertisedeling in co-creatie, kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de klas en de betrokken leerkracht(en) te ondersteunen en competent te maken met en voor deze ondersteuningsnood.”

Bron: Omzendbrief NO/2017/02, dd. 16/06/2017

Inclusie versus integratie

Inclusie is een mooi begrip dat in de praktijk zou moeten kunnen leiden tot een volwaardig burgerschap van de mens met zijn beperking. Maar wat is nu eigenlijk inclusie? En wat is het verschil met integratie? Bij integratie is het de persoon met een beperking die zich in de maatschappij moet integreren. Inclusie gaat een stap verder. Bij inclusie moet ook de maatschappij inspanningen doen, dus ook het onderwijs.

Het onderwijs mag zich niet blindstaren op de vraag : "Wat is er mis met dit kind?" Dat is hét uitgangspunt van het M-decreet. Het antwoord op de noden van de leerling ligt in de eerste plaats in het gewoon onderwijs. Elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen.

Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra expertise voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken. Dat kan door samenwerking met het buitengewoon onderwijs. De voorwaarden voor aanmelding vind je hier.

De ondersteuners van ONW Centrum gaan dan samen met leerkrachten op zoek naar hoe we deze leerlingen de kans tot volwaardige deelname aan het gewoon onderwijs kunnen bieden. Zoals in dit filmpje 'Quatre petits coins de rien du tout'

Waarom bestaan we?2