Wat doen we?

In ons netwerk - dat zich uitstrekt van Hageland tot Pajottenland - zijn een 200-tal gedreven ondersteuners aan de slag. We kiezen voor multidisciplinaire teams die zelfsturend aan de slag gaan. Elk team (van ongeveer 8 tot 12 ondersteuners) komt regelmatig samen met hun coach. Ze wisselen expertise uit, verwerken zinvolle kaders en bespreken casussen. Op basis van ervaring, opleiding (kine, logo, ergo, ortho, psycho, leerkracht, …) of contextfactoren wordt bekeken welke ondersteuner(s) de ondersteuningsvraag opneemt.

Bij de opstart van een ondersteuningstraject zijn de belangrijkste vragen :

 • Wat heeft de leerling nodig om tot te leren te komen?
 • Wat hebben de leerkracht en/of het schoolteam nodig om tegemoet te komen aan deze noden?

Met deze vragen gaan wij samen met lerarenteams aan de slag waarbij we steeds vertrekken vanuit de volgende 4 kaders:

1. Het wettelijk kader inclusie
2. The golden circle van Simon Sinek
3. Oplossingsgericht werken
4. Handelingsplanmatig en handelingsgericht werken

Oplossingsgericht werken

“Don’t look back, you’re not going that way.”

Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften in je klas is een uitdaging die vraagt om aanpassing. Het kan hierbij een valkuil zijn om je te richten op de problemen en onvolkomenheden. De illusie is dat je door veel te weten over ‘het probleem’, ‘de oorzaak’ en ‘de schuldige’ dichter bij de oplossing komt. Bij de methodiek van oplossingsgericht werken kijken we eerder naar de successen, de competenties en de mogelijkheden. Waar staan we nu, wat helpt en wat heeft al geholpen? De kern van oplossingsgericht werken gaat uit van de gewenste situatie en richt zich op bereikte successen, competenties en mogelijkheden vanuit het “stap-voor-stapprincipe”.

Dit zijn de uitgangspunten:

 1. Doe meer van wat goed of beter werkt en vertel het verder.
 2. Als iets niet werkt, stop er dan mee en doe iets anders.
 3. Geen enkel probleem doet zich vierentwintig uur per dag voor. We gaan dus op zoek naar de uitzonderingen: wanneer doet het probleem zich niet of minder voor? En wat doen we in die situaties anders?
 4. Focus op de toekomst.
 5. Uitgaan van talenten.
 6. Mandaat is de basis voor samenwerking en duurzame ontwikkeling.

Handelingsgericht en handelingsplanmatig werken

De 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) zijn:

1. Onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal.
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.
3. De leerkracht doet ertoe.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang.
5. We werken constructief samen.
6. Ons handelen is doelgericht.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

Om samen aan de slag te gaan met de leerling met specifieke onderwijsbehoeften is een goede handelingsplanning nodig. Dit zorgt ervoor dat alle partners vanuit eenzelfde visie vertrekken. We krijgen zicht op de specifieke noden en kunnen zo systematisch werken bij het plannen en uitwerken van een aanbod op maat van de leerling.

Handelingsplanmatig werken is een cyclisch proces waarbij volgende fasen doorlopen worden:

 • Beginsituatie
 • Doelenfase
 • Voorbereidingsfase
 • Uitvoeringsfase
 • Evaluatiefase

Vanuit de beeldvorming leggen we met de startvergadering doelen vast (voor een bepaalde periode) voor de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. We bepalen hoe we deze doelen willen realiseren en verdelen de taken onder alle betrokken partners rondom de leerling.

Tijdens tussentijdse evaluaties volgen we de uitvoering van dit plan verder op. Met onderling overleg tussen school, ouders, ondersteuner en eventuele partners kunnen we zo bijsturen waar nodig. Op het einde van elke periode (dat bij elk overleg wordt bepaald) volgt er een evaluatie om na te gaan of de vooropgestelde doelen al dan niet bereikt werden. Deze evaluatie vormt het vertrekpunt voor een nieuwe beginsituatie. Indien de vooropgestelde doelen niet werden bereikt wordt het traject bijgestuurd. Wanneer deze wel werden bereikt wordt de ondersteuning met ONW Centrum afgerond.

Cyclus van handelingsplanning
The Golden Circle
Ons werkingsgebied